คอนวูด จะไม่รับผิดชอบ
ต่อเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์อื่น ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงไปจากเว็บไซต์ของ คอนวูด หรือเว็บไซต์อื่นที่ท่านใช้ผ่านเข้าสู่เว็บไซต์ของ คอนวูด นี้
คอนวูด ไม่ได้ให้คำรับรองหรือรับประกัน
ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายที่เกี่ยวข้องกับความพร้อมใช้งาน ความถูกต้องครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับรองซึ่งสิทธิต่างๆ การไม่ปฏิบัติฝ่าฝืนในเรื่องใดๆ ลักษณะสภาพทางธุรกิจ หรือความเหมาะสมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง
คอนวูด ไม่ขอรับผิดชอบใดๆ จากการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
หรือเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลโดยตรงหรือผลโดยอ้อม หรือเป็นผลตามปกติหรือกรณีพิเศษ ตลอดจนผลความเสียหายในเชิงลงโทษหรือความเสียหายสืบเนื่องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึง การใช้ หรือการไม่สามารถที่จะเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ รวมทั้งข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ไวรัส และ/หรือ ข้อบกพร่องใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของท่าน หรือการสูญเสียทางธุรกิจ กำไร ข้อมูล หรือการใช้งานใดๆ
คอนวูด สามารถที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ
โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และถือว่า คอนวูด ไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในการดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ทุกท่านเข้าใจและตกลงยอมรับความเสี่ยงต่างๆ ด้วยตนเองในการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์นี้ และเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาดังกล่าว
บรรดาเครื่องหมายการค้า
เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม สิทธิการออกแบบ สิทธิส่วนบุคคล ลิขสิทธิ์ ชื่อที่จดทะเบียน คำขวัญ โลโก้ รูป ป้ายสัญลักษณ์ และเครื่องหมายที่ใช้หรือกล่าวถึงในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สิน และ/หรือ ชื่อของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์นี้ไม่อาจรับผิดชอบ หรือยอมรับความรับผิดใดๆ ต่อการละเมิด ฝ่าฝืน หรือผิดสัญญา หรือฝ่าฝืนสิทธิต่างๆ ในข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้