View international site
JOBS OPENING
Export Marketing Executive  URGENT  NEW01 มกราคม 2559สมัคร เจ้าหน้าที่ปรึกษาการขาย  URGENT  NEW09 พฤศจิกายน 2558สมัคร Modern Trade Executive  URGENT  NEW10 พฤศจิกายน 2558สมัคร New Business Analyst  URGENT  NEW01 มกราคม 2559สมัคร Marketing Analyst  URGENT  NEW01 มกราคม 2559สมัคร
WORK @CONWOOD
ที่คอนวูด เราส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจอย่างลึกซึ้งในงานที่รับผิดชอบ
อันนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกันของพนักงานและองค์กร

เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มความสามารถภายใต้ บรรยากาศความไว้วางใจ
ความเชื่อมั่นในทีม สนับสนุนการเปิดกว้างรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และยังให้โอกาสความก้าวหน้า
ในสายอาชีพแก่พนักงานของเรา
BEING @CONWOOD FAMILY
LIFE @CONWOOD